معماری
خانه / خواندنی های جالب / خصوصیات افراد با هرگاه اسم شخصی با حرف … شروع شود

خصوصیات افراد با هرگاه اسم شخصی با حرف … شروع شود

خصوصیات افراد با هرگاه اسم شخصی با حرف … شروع شود

هرگاه اول اسم شخصی با حرف الف شروع شود :

فردی باشد خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو باشد –

با همه کس ملاحظه کند و خونگرم میباشد و همیشه در زندگی در

جنگ و جدال و بحث و گفتگو به سر میبرد – پیراهن سیاه بر او نامبارک است

رنج و محنت بسیار میکشد و هرچه طلب کند زود بیابد و مریضی او همیشه

در باد قولنج گردن و پهلو میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ب شروع شود :

فردیست خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب

او خالی و قدر مال دنیا را نداند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ج شروع شود :

فردیست زیبا خوش اخلاق و با محبت – از مریضی شکم رنج میبرد

و این مریضی هرچند وقت یکبار آشکار میگردد – دو وجه دارد یا سیاه

چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان

و آشفته است و از کار خود حیران است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف د شروع شود :

با دیانت و پر فکر و پیشانی بلند و زیبا چهره – جنگجوست و قدر

مال دنیا را نمیداند و همیشه در حال ترقی است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ه شروع شود :

او همیشه اطرافیان را امر و نهی میکند و فردی باشد زیبا چهره

و تند خو و آتشینمزاج و طبع او گرم میباشد – پیراهن سیاه او را نشاید

– در دوستیها با دیگران بسیار پایدار و متعصب است – در اول زندگی

رنج و محنت بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف و شروع شود :

فردیست زیبا چهره و همیشه در کمک به دیگران یاور است

و گاه گاه مغرور میشود و عصبانی میشود اما در کل فردی صادق است

– زبان بد پشت سر او هست و دیگران بدی او را میگویند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ز شروع شود :

فردیست زیبا خوش اخلاق با محبت و خونگرم – در کار مقرراتی است – در زندگی برایش سحر میکنند در زندگی شکست بزرگی میخورد – همیشه از درد سر و زانو در عذاب است – نسبت به زندگی دلسرد میگردد و حیران و سرگردان است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ح شروع شود :

فردیست زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل و جنگ به سر میبرد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ط شروع شود :

فردیست پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خونگرم و دوستی بسیار کند – پیراهن سیاه بر او نا مبارک است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ی شروع شود :

فردیست پر فکر و زیبا – با هر کس در افتد غالب گردد – دمدمی مزاج است گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است – چهار شانه است و گاهی از مریضی شکم رنج برد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ک شروع شود :

زیبا چهره خوش اخلاق و زیرک و دانا – خشک و مقرراتی ست و زبان او تلخ است وهمیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند و همیشه دیگران را میرنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ل شروع شود :

فردیست زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود میباشد و قدر مال دنیا را نداند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف م شروع شود :

فردیست خوش اخلاق و با محبت و خونگرم – نترس است و همیشه اطرافیان در پشت سر او بدگویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند – فردیست خوش چهره با چشمانی درشت – در کارها همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و نیز سریع خاموش میگردد . هرگاه از او تعریف و تمجید کنند او را خوش آید و هر گاه از وی ایراد گیرند سریع عصبانی میشود در تمام کارها تقاضای کمک میکند و عشقی میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ن شروع شود:

فردی باشد خوش چهره و خوش اخلاق و کینه توز و دمدم مزاج – گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود – فردیست که همچون قاضی در حقوقات خود و دیگران به میزان برخورد کند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف س شروع شود :

فردیست بسیار پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب میکند و بسیار مغرور و متکبر میباشد و عشقی میباشد و هر کاری را که میل داشته باشد انجام میدهد و همیشه با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی به سر میبرد و او فردی باشد آتش مزاج و همیشه در چشم اهل و عیان پر هیبت به چشم میآید

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ع شروع شود :

فردی بلند مرتبه پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده – مقرراتی و خشک و هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و دستش تهی است و پابند دوست است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ف شروع شود :

فردیست آتش مزاج و تند خو و جاهل – زیبا چهره و جنگجو و خونگرم و نترس – از ناحیه کمر رنج کشد – در زندگی چندین بار شکست خورد ولی در آینده با عبادت به مقام و منزلت خوبی رسد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ص شروع شود :

فردی حرف شنو و دهن بین است و هر کسی حرفی را با او در میان گذارد سریع باور کند – فردیست نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ق شروع شود :

فردیست قادر و توانا و زیرک و دانا در هر کاری نقشه بسیار کشد و موفق باشد – هم زیباست هم خوش اخلاق و خوشگذران – قدر مال دنیا را نمیداند و گاهگاه با ملایمت و گاهگاه با خصومت برخورد کند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ر شروع شود :

خوش اخلاق میانه رو و آتشی – اطرافیان همیشه پشت سر او بد گویی کنند و او فردیست طمع کار و زیبا چهره و خوشگذران – اگر ایمان خود را خفظ کند به هر مقام و منزلتی بخواهد میرسد و دست او همیشه از مال دنیا تهی است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ش شروع شود :

فردیست مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هرچه در دنیا ضرر به او رسد از دست و زبان خودش است و بسیار لجباز است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ت شروع شود :

فردیست خوش چهره و خوش اخلاق و کم خواب و هر گاه مرتکب گناه شود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران میشود و سریع دلجویی میکند – فردیست مغرور و همیشه احساس تنهایی عجیبی دارد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ث شروع شود :

فردیست ثابت قدم و پر اراده – خوش اخلاق و پر عقل است پیشانی او پهن است و ابروانش کمان دارد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف خ شروع شود :

فردی زیبا چهره با چشمانی درشت – با محبت و مقرراتی – کم رزق است و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمیشود – عشقی است و تنبل و کاهل در کارها که باید ترک تنبلی کند تا موفق شود

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ذ شروع شود :

عاید و مومن و خداترس میانه رو و زیبا رو و خوش اخلاق و خونگرم

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ض شروع شود :

خوش اخلاق و زیرک دانا و کینه توز در ظاهر نگرانی خود را بروز نمیدهد – پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد – در کارها بسیار دقیق میباشد و از یاد خدا غافل نمیشود – به دنبال هر کار زشتی توبه میکند و فردی زرنگ میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ظ شروع شود :

ظاهر و باطن او یکی است و خشک و مقرراتی ست و اطرافیان پشت سر او بدگویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضاء خالی دارد که نشانه اقبال او میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف غ شروع شود :

زیبا و با گذشت و خشک و مقرراتی – همیشه در وجود خود احساس نا امیدی و دلتنگی دارد و در فکر فرو میرود و به گذشته و آینده خود می اندیشد – فردی دانا و عالم و قدر مال دنیا را نمیداند و صلح و آرامش را دوست دارد

منبع کتاب بسیار قدیمی مولانا محمد باقر میر حسینی فندرسکی معروف به میر داماد کبیر:

درباره ی محمدزاده

همچنین ببینید

mata-uang-surga-mojok

‍ ‍ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

‍ ‍ﺯﻣﯿﻦ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.