معماری
خانه / سه فرشته ای که همیشه همراه شما هستند (آموزشهای قانون جذبی)

سه فرشته ای که همیشه همراه شما هستند (آموزشهای قانون جذبی)

 سه فرشته ای که همیشه همراه شما هستند (آموزشهای قانون جذبی)
فرشته نگهبان
1- فرشته های نگهبان

هر فردی بدون هیچ استثنایی فرشته نگهبان دارد که هیچ ربطی به مذهب

و ملیت و نژاد و … ندارد. برخی افراد در این مورد شک دارند که آیا آنان لیاقت

داشتن فرشته نگهبان را دارند یا خیر؟ همه شما بی تردید فرشته نگهبان دارید.

2- سایر فرشته ها

سایر فرشتگان نیز برای کمک، هدایت، محافظت و آسایش به ما انسان ها کمک می کنند.

فرشته ها همیشه برای کمک به ما حاضرند بخصوص زمانی که هدف و نیت

ما ایجاد شادی و لذت و خیر در جهان و برای خود و دیگران باشد.

3- فرشته های اعظم یا مقرب

فرشته هایی که بر فرشتگان نگهبان و سایر فرشتگان در سلسله مراتب

فرشتگان زمینی نظارت دارند را فرشتگان اعظم یا مقرب می گویند.

شما می توانید در هنگامی که به کمک فوری و قدرتمند نیاز دارید، این فرشتگان را صدا بزنید.

به دلیل ماهیت غیرمادی فرشتگان، آنها هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارند.

@doaanevic786